Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży oraz dostawy produktów oferowanych przez Adriana Zapotocznego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EWOLT Adrian Zapotoczny z siedzibą w Zielonej Górze w sklepie internetowym funkcjonującym pod adresem: https://ekowolt.pl/

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 03.03.2020), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 21.02.2020 ), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 29.06.2022) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

I. Przedsiębiorca, kontakt

1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem https://ekowolt.pl/ jest Adrian Zapotoczny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EWOLT Adrian Zapotoczny, z siedzibą przy ul. Krętej 7, 65-770 Zielona Góra, NIP: 9730848724, REGON: 081182593, adres poczty elektronicznej: biuro@ekowolt.pl, tel. 579065824, zwany dalej „EKOWOLT”,

2. Klient ma możliwość kontaktu z EKOWOLT w każdy z poniższych sposobów:

 • pod adresem: ul. Kręta 7, 65-770 Zielona Góra
 • telefonicznie pod numerem: 579 065 824 (Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora),
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@ekowolt.pl
 • przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

 

3. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

4. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, które EKOWOLT przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

5. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Sprzedawca/EKOWOLT – Adrian Zapotoczny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EWOLT Adrian Zapotoczny, z siedzibą przy ul. Krętej 7, 65-770 Zielona Góra,
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w sklepie internetowym Sprzedawcy
 3. Sklep internetowy – platforma elektroniczna opublikowana na stronie https://ekowolt.pl/ umożliwiająca Klientom dokonywanie za pośrednictwem sieci Internet zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę,
 4. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na Stronie https://ekowolt.pl/ umożliwiający Klientowi bezpośredni kontakt z EKOWOLT,
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego EKOWOLT,
 6. Firma kurierska/Przewoźnik - przedsiębiorca zajmujący się przewozem produktów Sprzedawcy.

 

II. Zamawianie towarów

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://ekowolt.pl/
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu,
  w tym ceny i warunków wysyłki zakupionych od Sprzedawcy produktów oraz cennika usług firmy kurierskiej,
 3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje o właściwościach towaru, jego cenie, czasie i cenie dostawy, zainteresowaniu produktem oraz produktach podobnych,
 4. Zamawiając towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk zamawianych towarów, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje,
 5. Po wybraniu przez Klienta towaru, należy wskazać liczbę sztuk zamawianych towarów i kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”,
 6. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po wybraniu opcji „Przejdź do koszyka”, widoczne jest całe zamówienie i istnieje możliwość jego modyfikacji oraz wpisania kodu rabatowego,
 7. Następnie, z prawej strony Klient ma możliwość dokonania podsumowania koszyka poprzez kliknięcie „koszty dostawy” . Jeżeli Klient nie jest jeszcze zalogowany, następuje przeniesienie do panelu logowania / zakładania konta bądź dokonania zakupu bez rejestracji,
 8. Następnie, uruchomiona zostaje strona, na której należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru,
 9. Po założeniu konta / zalogowaniu, Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji
  o produktach ze sklepu,
 10. Po wybraniu sposobu dostawy i sposobu płatności, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru, w tym ewentualnie danych do faktury,
 11. Klient ma możliwość wybrania jednego z aktualnie dostępnych sposobów płatności: online (szybki przelew online, blik, VISA, Mastercard) lub przelew na konto bankowe,
 12. Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Podsumowanie”, po czym istnieje możliwość modyfikacji sposobu wysyłki i sposobu płatności oraz wysłania wiadomości dotyczącej zamówienia. Następnie Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”,
 13. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez EKOWOLT, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane,
 14. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca, uznaje się za anulowane i nie zostanie ono zrealizowane,
 15. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia,
 16. EKOWOLT może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych
  z zamówieniem.

III. Ceny

 1. Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT,
 2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy, wagi i wymiarów towaru,
 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia, powiększona o koszt przesyłki jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i EKOWOLT.

 

IV. Dostępność zamówionych towarów

 1. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi,
 2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia,
 3. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach EKOWOLT może odmówić zawarcia umowy sprzedaży. W takim wypadku zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane a wpłacone przez Klienta środki zostaną niezwłocznie zwrócone.
 4. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu Sprzedawcy nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że EKOWOLT może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

V. Sposób dostawy, koszt dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawy towaru realizowane są na terenie Polski i Unii Europejskiej, 
 2. W przypadku wyboru jednego ze sposobów płatności online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpływu należności za zamówiony towar,
 3. Czas realizacji zamówienia i koszt dostawy wskazany jest każdorazowo przy opisie towaru.
 4. Termin dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu internetowego liczony jest w dniach roboczych,
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Firm kurierskich na adres wskazany w formularzu zamówienia, do automatów paczkowych bądź punktów odbiorów,
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju,
 7. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest uzyskać od Przewoźnika oświadczenie o stanie dostarczonej przesyłki, niezwłocznie wykonać zdjęcia stanu przesyłki oraz w ciągu 24 godzin od odebrania przesyłki sporządzić stosowny protokół w Firmie kurierskiej i przesłać go do wiadomości EKOWOLT poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@ekowolt.pl. Niewykonanie przez Klienta powyższych obowiązków jest równoznaczne z nieuwzględnieniem reklamacji przez EKOWOLT.

 

VI. Formularz kontaktowy

 1. Klient ma możliwość wysyłania wiadomości do Sprzedającego za pomocą Formularza kontaktowego. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Klienta,
 2. Świadczenie usługi elektronicznej, o której mowa w punkcie 1 jest nieodpłatne,
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się EKOWOLT: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży z EKOWOLT może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać,
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczono poniżej:

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………,

…………………….. (numer zamówienia:…………)

Data odbioru towarów: ……………………..

Imię i nazwisko konsumenta …………………..

Adres konsumenta ……………………

 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem,
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient składa Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:
  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekowolt.pl. Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy EKOWOLT niezwłocznie przesyła Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  2. pocztą na adres: EWOLT Adrian Zapotoczny, ul. Kręta 7, 65-770 Zielona Góra.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru,
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanego towaru.
 7. Zwracany towar należy odesłać na adres: EWOLT Adrian Zapotoczny, ul. Kręta 7, 65-770 Zielona Góra niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 8. W przypadku dokonywania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do zapakowania
  i zabezpieczenia towaru tak aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu, tj. w taki sam sposób w jaki dokonał tego Sprzedawca (opakowania i zabezpieczenia dołączone przez EKOWOLT). Zwracany towar musi dotrzeć do Sprzedawcy w takim samym stanie, w jakim został doręczony Klientowi. Nieodpowiednie zabezpieczenie i zapakowanie towaru przez Klienta skutkować może ustaleniem odpowiedzialności odszkodowawczej Klienta za ewentualne uszkodzenie towaru w transporcie.

 

Reklamacje

 1. Towar może być reklamowany, w przypadku gdy Klient stwierdzi, że jest on niezgodny
  z umową. Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową w szczególności, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, została kupującemu wydana w stanie niezupełnym,
 2. Reklamacje dotyczące sprzedawanych towarów Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekowolt.pl,
 3. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe,
 4. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
 6. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany
  w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 7. Klient może żądać naprawy reklamowanej rzeczy bądź wymiany na rzecz nową – zgodną
  z umową. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 8. W przypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca zwolniony jest z obowiązku demontażu rzeczy wadliwej i ponownego montażu po  wymianie rzeczy lub usunięciu wady. Koszt demontażu i montażu rzeczy obciąża w takim przypadku kupującego.
 9. W przypadku, gdy zarówno naprawa, jak i wymiana towaru na wolny od wad okażą się nieskuteczne, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub żądać obniżenia ceny reklamowanego towaru.
 10. W przypadku dokonywania przez Klienta przesyłki towaru do Sprzedawcy w celu wykonywania uprawnień opisanych w punktach poprzedzających, do sposobu zapakowania i zabezpieczenia przesyłanego towaru przez Klienta zastosowanie znajduje punkt 11 działu VII.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient otrzyma zwrot należności za towar oraz zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sprzedawcy – po uprzednim przesłaniu kopii/skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail: biuro@ekowolt.pl.
 12. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klient otrzyma informację o przyczynach nieuznania reklamacji na adres e-mail widniejący w zamówieniu, a towar zostanie odesłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.

 

Własność intelektualna

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej https://ekowolt.pl/ stanowią własność EKOWOLT,
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną EKOWOLT, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony ekowolt.pl, bez uprzedniej zgody EKOWOLT wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej uprzedniej, pisemnej zgody EKOWOLT, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://ekowolt.pl/ stanowi naruszenie praw autorskich i skutkować będzie odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

X. Przetwarzanie danych osobowych

W celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, a także wykonywania obowiązków sprzedawcy wynikających z faktu zawierania umów sprzedaży na odległość, EKOWOLT przetwarza dane osobowe Klienta, które Klient podaje dobrowolnie. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce Polityka prywatności.

 

Postanowienie końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony https://ekowolt.pl/ zawierane są zgodnie
  z prawem polskim,
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem,
  w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.